"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

 

85 UASM

REGLEMENTĂRI ALE UASM

 1. PLANUL de dezvoltare strategică a Universităţii Agrare de Stat din Moldova în anii 2016-2020
 2. Regulamentul intern al UASM
 3. Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 4. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului UASM
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
 6. Regulament de activitate a serviciului financiar al Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 7. Regulamentul facultăţii Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 8. Regulament de organizare şi funcţionare a consiliului facultăţii
 9. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de decan
 10. Regulamentul catedrei Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 11. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef de catedră
 12. Regulamentul Universității Agrare de Stat din Moldova de organizare a studiilor în învăţământul  superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu
 13. Regulamentul privind iniţierea, proiectarea şi aprobarea,  monitorizarea, revizuirea  şi evaluarea periodică a  programelor de studii de licenţă şi masterat
 14. Metodologia de recrutare, angajare şi promovare a personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific
 15. Regulamentul cu privire la criteriile pentru ocuparea posturilor didactice şi de conducere, conferirea titlurilor ştiinţifice şi didactice (din anul 2002 - ştiinţifico-didactice)
 16. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii
 17. Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master în UASM
 18. Regulamentul privind evaluarea  activităţii de învăţare a studenţilor în Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 19. Regulament cu privire la elaborarea şi utilizarea testelor în aprecierea cunoştinţelor studenţilor
 20. Regulamentul Universității Agrare de Stat din Moldova privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență/a studiilor integrate
 21. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei/proiectului de licenţă
 22. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei de master
 23. Regulamentul privind normarea activităţii ştiinţifico-didactice a personalului ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic
 24. Regulamentul UASM privind elaborarea, aprobarea şi utilizarea subiectelor şi biletelor pentru examenul de finalizare a studiilor superioare integrate şi a registrului materialelor didactice şi cu caracter informativ
 25. Regulament privind stagiile de practică în Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 26. Regulamentul privind recunoașterea creditelor de studii transferabile
 27. Codul de etică universitară
 28. Regulamentul de activitate a Comisiei de Etică a Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 29. Regulamentul cu privire la activitatea Juriilor (Comisiilor de analiză) în rezolvarea situaţiilor studenţilor în Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 30. Regulamentul de încasare a taxelor de studii şi pentru diferenţele de program în cazul transferului şi restabilirii studenţilor la studii în UASM
 31. Regulamentul privind activitatea Comitetului de evaluare externă a calităţii pregătirii specialiştilor în Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 32. Regulament privind acordarea Bursei Senatului Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 33. Regulament privind funcţionarea căminelor Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 34. Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune/arendă a activelor neutilizate
 35. Regulament cu privire la delegarea studenților
 36. Sistemul Universităţii Agrare de Stat din Moldova de alocare a fondurilor destinate procesului educaţional şi cercetare
 37. Regulamentul privind evaluarea curentă a personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific
 38. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de predare-învăţare-cercetare-evaluare cu utilizarea instrumentelor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
 39. Regulamentul cu privire la modul şi condițiile de acordare a burselor pentru studenții
 40. Regulamentul privind constituirea, gestiunea şi accesul la bazele de date cu referire la programul de studiu
 41. Regulamentul intern cu referire la procedura de conferire a titlului și de eliberare a diplomelor și suplimentelor la diplomă
 42. Regulamentul de orientare profesională
 43. Regulamentul Centrului de formare continuă al UASM
 44. Criteriile de repartizare a locurilor în căminele UASM şi modul de cazare a studenţilor
 45. Regulamentul Concursului “Cea mai bună odaie”
 46. Regulament de organizare a serviciului în căminele UASM
 47. Regulamentul cu privire la scutirea de 50% din taxa de cazare în căminele universităţii a studenţilor din familiile social vulnerabile
 48. Regulament cu privire la organizarea și funcționarea structurii de autoguvernanță studențească în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 49. Regulament cu privire la mobilitatea academică în Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 50. Regulament cu privire la delegarea studenţilor Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 51. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole
 52. Politica Universităţii Agrare de Stat din Moldova privind accesul deschis
 53. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea repozitoriului instituţional al Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 54. Regulamentul privind conferirea titlurilor şi distincțiilor onorifice academice ale Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 55. Regulamentul privind conferirea titlului ştiinţific onorific „DOCTOR HONORIS CAUSA”
 56. Regulament privind conferirea medaliei „80 ani ai UASM”
 57. Regulament privind decernarea Diplomei de Onoare a UASM
 58. Regulamentul despre modul de decernare a Diplomei Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 59. Regulamentul concursului “Profesorul anului 2018”
 60. Regulament de acordare a premiului pentru publicarea lucrărilor ştiinţifice în reviste cotate ISI (Institute for Scientific Information)
 61. Regulamentul UASM de remunerare/premiere a profesorilor/studenţilor pentru activitatea de orientare profesională
 62. Regulamentul cu privire la funcţionarea Laboratorului de biocombustibili solizi din cadrul  Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 63. Statutul Laboratorului de biocombustibili solizi din cadrul  Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 64. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Departamentului de Relaţii Internaţionale
 65. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului de studii europene “EUroSTUDIES”
 66. Strategia de dezvoltare a personalului academic al UASM
 67. Strategia de internaţionalizare (2016-2020)
 68. Mecanismul de realizare în UASM a observaţiilor, recomandărilor şi deciziilor ANACIP/altor Agenţii de Asigurare a Calităţii în cazul evaluării externe de către acestea
 69. Regulamentul privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor efectuate în cadrul programului de mobilitate academică
 70. Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară
 71. Regulamentul privind organizarea şi administrarea site-ului UASM
 72. Strategia privind activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic
 73. Sistemul instituţional de planificare şi aprobare a taxelor de studii
 74. Proceduri de evidenţă a angajării în câmpul muncii şi evoluţiei profesionale a absolvenţilor
 75. Regulamentul Consiliului  pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 76. Regulamentul de funcţionare a Centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră
 77. Regulament de funcționare a Comisiei Metodice a Senatului UASM
 78. Regulamentul de încasare a taxelor de studii şi pentru diferenţele de program în cazul transferului şi restabilirii studenţilor la studii în UASM
 79. Regulamentul privind organizarea și funcţionarea centrului național de formare profesională continuă și consultanță al Universității Agrare de Stat din Moldova
 80. Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune/arendă a activelor neutilizate

Regulamentul

de încasare a taxelor de studii şi pentru diferenţele de program în cazul transferului şi restabilirii studenţilor la studii în UASM


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda