"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Mobilitatea Academică a studenților la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

În perioada  15.09 – 11.10. 2021, un grup de 15 studenți de la Universitățile Partenere ale proiectului „Îmbunătăţirea competenţelor în practica de laborator  pentru specialişti din domeniul...
MASĂ ROTUNDĂ - Durabilitatea și reziliența mediului înconjurător și a societății umane în contextul schimbărilor climatice

              Marcarea evenimentelor speciale ce se organizează la nivel mondial, în decursul lunii octombrie în fiecare an (ZIUA MONDIALĂ A...
Delegația din Maroc și Sudan în vizită la UASM

  În data de 12 octombrie 2021 un grup de 18 profesori universitari din Maroc și Sudan  au întreprins o vizită de studii  la Universitatea Agrară de Stat din Moldova . Vizita de studii  este...
Reuniunea finală a consorțiului proiectului SMART

  În perioada 4-8 octombrie 2021, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a găzduit reuniunea finală a proiectului SMART –585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Aniversarea a 70 de ani de la fondarea Facultății Cadastru şi Drept a Universității Agrare de Stat din Moldova

  În perioada 01-02 octombrie 2021 la Facultatea Cadastru și Drept a UASM s-au desfășurat lucrările Simpozionului Internațional Științifico-Practic „Reglementarea utilizării  resurselor naturale:...
Anunț cu privire la organizarea și desfașurarea procesului educațional 2021-2022

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 61 din 09 septembrie 2021, punct.1 precum și prevederile Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 61...
Participarea UASM în cadrul instruirii internaționale organizată de proiectul SKiM

  În perioada 21-24 septembrie, 2021, în cadrul proiectului  ”Strengthening Knowledge Management for Greater Development Effectiveness in the Near East, North Africa, Central Asia and Europe ” (SKiM) ,...
Conferință Internațională Studențească

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, împreună cu International Student One Health Alliance - ISOHA organizează Conferința Internațională One Health Student...
Proiectul MHELM lansează programul de formare profesională “Leadership și Management” pentru conducători și manageri universitari

      Din data de 6 octombrie 2021 consorțiul constituit din șapte universități din RM (UTM, USM, ASEM, USMF, UASM, USARB, USC), partenere în proiectul MHELM lansează instruirea programului de...
Sesiunea Focus-grup (4), organizată în cadrul proiectului RESTART

  În data de 7 septembrie 2021, la  departamentul Administrarea Afacerilor și Limbi Moderne  a Universității Agrare de Stat din Moldova, în cadrul Proiectului RESTART (nr....
Concursul planurilor de afaceri

                        În perioada  20-21 Septembrie  2021 a fost organizat  Concursului Planurilor de Afaceri în cadrul...
Participarea studenților UASM la Hackathon-ul internațional SMART

  În perioada 2-3 septembrie 2021, studenții UASM au participat la Hackathon-ul internațional SMART, promovat în cadrul proiectului 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Organizarea stagiului de practică în cadrul UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) mulțumește tuturor studenților, masteranzilor și absolvenților care au manifestat interesul și s-au conectat la sesiunea de informare și...

Facultatea Cadastru şi Drept este una din cele mai vechi facultăți nu numai in cadrul Universităţii Agrare ci şi din țară. Fondată în anul 1951 ca secţia de Hidroamelioraţie in cadrul facultăţii de Mecanizare a agriculturii ea în 1954 s-a transformat în facultate de sine stătătoare care se ocupa de pregătirea cadrelor de ingineri hidrotehnicieni pentru gospodăriile agricole, instituţiile de proiectări şi organizațiile de construcţii în domeniul gospodării apelor, contribuind astfel la dezvoltarea agriculturii intensive prin realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, construcţia sistemelor hidroameliorative moderne, aplicarea tehnologilor avansate. Printre fondatorii facultăţii se cuvine să-i amintim pe domnii   S. Zavodnov, I. Necrasov, S. Zalţberg, T. Preobrajenschi, I. Gusac şi alţii. Decan al facultăţii a fost numit un savant cu renume docentul S. Zavodnov, acesta urmînd să asigure procesul de organizare a acestei facultăţi. Pe parcursul anilor 1956-1957 funcţia de decan a susţinut-o docentul V. Mileah.

În anul 1957 fără motivare argumentată activitatea facultăţii a fost suspendată iar studenţii din ultimii doi ani au fost transferaţi în or. Novocerkassk din regiunea Rostov – pe Don la Institutul de Inginerie Ameliorativă, ceilalţi studenţi au continuat studiile la specialitatea de mecanizare a agriculturii.

Dezvoltarea intensivă de mai departe a agriculturii era imposibilă fără realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, construcţia sistemelor hidroameliorative moderne, aplicarea tehnologiilor avansate, ceea ce a arătat în mod convingător decizia anterioară nefondată referitor la lichidarea învăţămîntului superior în domeniului hidrotehnicii şi hidroamelioraţiei şi a impus autorităţile superioare de conducere ale republicii să reconstituie secţia de Hidroamelioraţie în cadrul facultăţii de Mecanizare a agriculturii în anul 1967, decanul căreia a fost docentul V. Palicic. Deja în anul 1969 facultatea de Hidroamelioraţie se restabileşte din nou, iar decan al facultăţii a fost ales docentul L. Covali. În calitate de lectori au fost angajaţi mai mulţi specialişti-practicieni şi savanţi: profesorul Gh. Svirschi, docenţii I. Gusac,                T. Coşuleanu, I. Ştefîrţa, P. Nicorici, V. Ambros, P. Aron, P. Malţ, O. Melniciuc, B. Buhbinder,           M. Prodan, I. Nartea, T. Zaharov, A. Glivici, L. Goldenştein, N. Seriogina, E. Andreeva, V. Rîbcovschi, K. Sukaci, S. Gruşko, E.Mamontov şi alţii, care au devenit nucleul facultăţii, baza de dezvoltare ulterioară a ei.

Facultatea de Hidroamelioraţie a fost prima care a trecut în octombrie 1973 în complexul nou al Universităţii la Petricani. În următorii ani studenţii şi profesorii facultăţii au depus eforturi mari pentru amenajarea blocului de studii şi cel de laborator.

În anul 1974 la postul de decan al facultăţii a fost numit docentul T. Coşuleanu urmat în anul 1976 de docentul P. Hmeliov. Anii aceştia s-au caracterizat prin dezvoltarea rapidă a facultăţii: creştea numărul studenţilor şi a catedrelor. La facultate au fost invitaţi profesori noi vestiţi în domeniul său de activitate, ca profesorul I. Volcov, docenţii G. Gherasimov, A. Nacu, A. Risovici, C. Tarnovschi, lectorul superior S. Greseli şi alţii. Concomitent se perfecţiona şi baza materială, se fondau noi laboratoare didactice şi ştiinţifice. E de menţionat că laboratorul didactico-ştiinţific al facultăţii în acel timp era unul din cele mai performante din ţară. Corpul didactico-ştiinţific a început să se completeze cu cadre tinere de absolvenţi ai facultăţii: M. Hriplivîi, P. Pleşca, I. Balţatu, N. Nicic, O. Horjan, N. Danilov, M. Turculeţ, V. Gluhenchii, L. Griţco, D. Gavaziuc, T. Moraru, I. Gherciuc şi alţii.

În anul 1975 a fost instituit Biroul Studenţesc de Proiectare, care şi-a adus aportul foarte important nu numai la perfecţionarea procesului de instruire a studenţilor şi desfăşurarea activităţii ştiinţifice studenţeşti ci şi la dezvoltarea economică a ţării, elaborînd mai multe proiecte de construcţie a sistemelor hidroameliorative, iazurilor antierozionale,construcţiilor hidrotehnice, efectuînd lucrările de cercetare – inovări ecologice, hidrologice şi de îmbunătăţiri funciare. Activitatea Biroului a fost de mai multe ori menţionată la diferite foruri şi concursuri republicane şi unionale. Pînă la anul 1982 primul şef al Biroului a fost V. Alpatov urmat de absolventul facultăţii G. Vaisman.

Din anul 1979 şi pînă în anul 1984 în funcţie de decan al facultăţii a activat şeful de catedră Rezistenţa materialelor şi mecanica structurilor docentul P. Nicorici. În această perioadă la facultate a început pregătirea specialiştilor pentru ţările străine: fostă Republica Democratică Germană, Vietnam, Cuba, Guineea, Senegal, Nepal, Burkina Faso, Peru, Afganistan şi altele.

În anul 1984 în funcţie de decan a fost numit şeful catedrei de Hidraulică şi alimentare cu apă docentul A. Fedoreţ, iar în perioada anilor 1987-1990 în funcţie de decan al facultăţii a lucrat şeful catedrei Îmbunătăţiri funciare profesorul V. Snegovoi. În anii 60-80 ai secolului XX o dezvoltare intensă au primit cercetările ştiinţifice contractuale, ceea ce a adus la înzestrarea suplementară a laboratoarelor cu aparataj şi utilaj modern. Activitatea ştiinţifică fructuoasă au desfăşurat-o profesorii V. Snegovoi, A. Ceban, conferenţiarii T. Coşuleanu, I. Gusac, O. Melniciuc, A. Fedoreţ, Iu. Mongolov, M. Prodan,      Gh. Gherasimov şi alţii.

După obţinerea independenţei şi trecerii spre economia de piaţă a apărut necesitatea în restructurarea învăţămîntului superior şi instruirea specialiştilor pe specialităţi noi, care anterior se pregăteau în afară ţării. Astfel a fost organizată instruirea studenţilor la specialităţile: Organizarea teritoriului - din anul 1991, Cadastru - din anul 1995, Cadastru şi organizarea teritoriului – din anul 2000, Drept – din anul 2001 şi Evaluarea imobilului – din anul 2003. Cu evoluţia învăţămîntului se restructura facultatea, se schimbau şi denumirile ei: Hidroamelioraţie şi Cadastru funciar (anul 1993), Cadastru şi Ingineria mediului (anul 2000), Cadastru şi Drept (anul 2004).

În anii acesta zbuciumaţi facultatea a fost condusă de profesorul universitar T. Coşuleanu (1990-1995) urmat de conferenţiarul universitar O. Horjan (1995-2006), lector superior universitar R. Ceban (2006-2007) şi conferenţiarul universitar T. Moraru (2007-2012).

Numărul şi denumirea catedrelor pe parcursul anilor a variat în funcţie de numărul studenţilor şi disciplinelor predate, ele fiind formate, comasate, reorganizate. În prezent în cadrul facultăţii funcţionează 4 catedre: Hidrotehnică şi fizică, Organizarea teritoriului, Cadastru şi geodezie şi Drept. Aceste catedre răspund de pregătirea specialiştilor la 4 specialităţi la ciclul I: Ingineria mediului, Cadastru şi organizarea teritoriului şi Evaluarea imobilului, la care absolvenţii obţin calificativul inginer licenţiat în arhitectura şi construcţii, şi Drept, unde absolvenţilor li se acordă titlul licenţiat în drept. După absolvirea ciclului I absolvenţii au posibilitate să-şi continuă studiile la ciclul II la patru specializări: Hidroamelioraţie, Consolidarea terenurilor agricole, Evaluarea şi managementul imobiliar şi Drept patrimonial.

Actualmente în funcţie de decan al facultăţii este ales şef al catedrei Organizarea teritoriului, conferenţiarul universitar O. Horjan.

Astăzi la facultate îşi fac studiile peste 600 de studenţi şi masteranzi, activează peste 40 cadre didactice, inclusiv 2 doctori habilitaţi şi profesori universitari, 16 conferenţiari universitari. Cadrele didactice ale facultăţii se ocupă de perfecţionarea curriculumurilor şi a materialelor didactice necesare procesului de studii racordate la Sistemul European de Credite Transferabile, care oferă studenţilor diverse facilităţi şi posibilităţi de mobilitate pe tot spaţiul european. Eforturile colectivului facultăţii sunt îndreptate la consolidarea bazei materiale şi a corpului didactic, asigurării procesului didactico-ştiinţific cu literatura didactico-metodică, precum şi asupra dezvoltării relaţiilor internaţionale cu mai multe centre universitare şi ştiinţifice din Cehia, Rusia, România, Ucraina, Letonia, Lituania, Estonia, Belarusi şi alte ţări întru realizarea cercetărilor ştiinţifice comune, perfecţionarea cadrelor didactice prin stagiare în străinătate.

Facultatea dispune de laboratoare didactice şi de cercetări ştiinţifice, cabinete dotate cu utilaj modern, clase de calculatoare, plotere, scanere şi alt utilaj necesar, ceea ce asigură pregătirea specialiştilor la cele mai exigente cerinţe.

La prelegeri, lecţii practice şi de laborator, seminare, în timpul proiectării de an şi de licenţă, practicilor didactice şi de producţie studenţii cu profesorii calificaţi obţin cunoştinţe trainice care le permit însuşirea profundă a secretelor specialităţii alese. În perioada anilor 2005-2013 corpul didactico-ştiinţific al facultăţii şi-a îmbogăţit potenţialul prin obţinerea titlului de doctor în ştiinţe de către 8 persoane şi a titlului de doctor habilitat de către o persoană.

La facultate funcţionează Laboratorul pedagogic care este dotat cu toate cele necesare pentru pregătire de lecţii cu utilizarea tehnologiilor celor mai performante de lecţii de către toţi profesorii.

Colectivul facultăţii cu cei mai buni studenţi au participat nemijlocit la implementarea programului „Pămînt”, Primului proiect de cadastru, în Proiectul de susţinere a procesului de privatizare a terenurilor, la Primul proiect pilot de reparcelare a terenurilor agricole, la elaborarea Conceptului Strategiei şi metodologiei consolidării terenurilor agricole, la elaborarea documentelor normative în construcţii şi alte activităţi inovaționale.

Actuala facultate Cadastru şi Drept succesoarea facultăţii de Hidroamelioraţie au absolvit-o 3685 de ingineri-hidroamelioratori, inclusiv 46 de cetăţeni străini, 1039 de ingineri de cadastru (321 pe specialitatea Organizarea teritoriului, 120 pe specialitatea Cadastru, 598 pe specialitatea Cadastru şi organizarea teritotiului), inclusiv 20 cetăţăni străini, 195 de evaluatori ai bunurilor imobile şi 591 de jurişti care au contribuit la dezvoltarea economiei naţionale şi ale altor ţări ale lumii.

Pregătirea profesională la nivelul exigenţilor actuale a permis multor absolvenţi ai facultăţii să devină renumiţi organizatori şi manageri, savanţi şi conducători. Printre absolvenţii facultăţii sunt oameni de vază, care au activat şi în prezent activează în diferite domenii ale economiei naţionale, au fost s-au sunt actualmente conducători de gospodării agricole, întreprinderi şi firme, organizaţii şi instituţii sau în alte funcţii de conducere de nivel republican, raional sau local ca: deputat al Sovietului Suprem al RSSM, şeful fostului trust „Grajdanstroi”, laureat al Premiului de Stat al RSSM, Constructorul Emerit al RSSM, cavaler al Ordinului Republicii N. Vrancean, fostul ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pretorul sectorului Botanica V. Guriţenco, viceminiştrii ai fostului Minister al Amelioraţiei şi Gospodăriei Apelor al RSSM I. Romanov şi D. Frunză, deputaţi ai primului Parlament al Republicii Moldova, cavaleri ai Ordinului Republicii S. Popa şi I. Neagu, deputat al Parlamentului Republicii Moldova, fost vicepreşedinte al raionului Ungheni A. Arhire, Preşedinţii Consiliilor raionale Edineţ S. Guţu şi Căuşeni Il. Gluh, vice-director al Agenţiei „Apele Moldovei”, d.ş.t. M.Penicov, prim-viceministru al Ministerului Amelioraţiei din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Udmurtă I. Eremia, fostul director al Institutului Problemelor Apelor, d.h.ş.t. A. Gavriliţa, fostul director al Institutului Ştiinţific Selecţie şi Tehnologii pentru Pomicultură, d.ş.a. T. Popovici, laureat al Premiului Comsomolulului Leninist din URSS, d.ş.t. I. Balţatu, d.ş.a. V. Gavrilicenco, d.ş.a. B. Matiuşa, d.ş.a. I. Bolocan, d.ş.t. P. Pleşca, d.ş.t. N. Danilov, d.ş.t. M. Turculeţ, d.ş.a. V. Gluhenchii, d.ş.t. I. Gherciuc şi alţii.

Însă rămîn neschimbate tradiţiile multianuale ale facultăţii: dragostea faţă de specialitatea aleasă şi de carte, stima reciprocă a studenţilor şi profesorilor, dorinţa de a continua tradiţiile glorioase ale întemeietorilor şi predecesorilor noştri, de a contribuii mai departe la dezvoltarea ţârii prin pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi realizări ştiinţifice inovaţionale noi, corespunzătoare exigenţelor contemporane.

Uşile facultăţii permanent sunt deschise pentru tinerii pasionaţi de ştiinţă şi doritori să între în lumea cunoştinţelor.


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Double Degree

dubla diploma

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda