85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

CATEDRA AGROECOLOGIE ŞI ŞTIINŢA SOLULUI prezintă o structură complexă, multidisciplinară, fondată istoric prin contribuţia  renumiţilor savanţi pedologi N. Florov (1933 - 1940) şi academicianului N. Dimo, discipolul lui V. Docuceaev, care a organizat în anul 1945 catedra de „Pedologie” şi a dezvoltat procesul educaţional de cercetare ştiinţifică şi domeniul aplicativ al cunoştinţelor pedologice. În diferite perioade la cârma catedrei au activat academicianul N. Dimo (1945-1947), conferenţiarii universitari I. Lavlinski (1947-1971), I. Chiroşca (1976-1988), membru corespondent al AŞM, profesorul universitar V. Ungurean (1971-1976; 1984-2010), din anul 2010 şef al catedrei este  conferenţiarul universitar Valentina Andriucă.

Catedra a parcurs o dezvoltare funcţională fructuoasă multilaterală prin disciplinele elaborate şi predate de cadrele didactice care au activat, specialiştii pe care i-a lansat pentru sectoarele economiei naţionale şi instituţiile ştiinţifice de cercetare, ce a dus periodic la modificarea denumirii catedrei: „Pedologie”, „Pedologie şi Protecţia mediului”, „Pedologie şi Agrochimie”, iar din anul 2006 - „Agroecologie şi Ştiinţa Solului”.

Actual în cadrul catedrei activează un colectiv integru format din 10 cadre didactice, toţi deţinând grad de doctor în ştiinţe agricole şi titluri universitare: conferenţiarii universitari - V.  Andriucă, E. Mocanu, B. Vişnevschi, I. Bacean; conferenţiarii cercetători - R. Lozan, A. Tărîţă; lectorii superiori universitari - N. Cazmalî, D. Dubiţ (D. Gîrlă) şi alţii. Până nu demult o activitate semnificativă a desfăşurat membru corespondent al AŞM, profesorul universitar V. Ungurean, sub conducerea căruia catedra s-a afirmat pe plan internaţional şi regional, prin participări în multiple proiecte, teme de cercetare, foruri şi reuniuni internaţionale şi naţionale. Anterior în cadrul catedrei au desfăşurat o activitate multilaterală conferenţiarii universitari  I. Chiroşca (1976-1988), V. Ionova (1951-1973), P. Tarlev (1962-1999), V. Podaru (1965-1999), A. Ciumac (1986-2004) şi alţii.

Actualmente, la 9 specialităţi, (4 facultăţi) membrii catedrei predau 36 de cursuri universitare în limbile română şi rusă conform planurilor didactice, 30 de discipline, inclusiv 22 la ciclul licenţă şi 8 la ciclul masterat.

Misiunea actuală a catedrei comportă două componente principale: didactică, inclusiv pregătirea specialiştilor licenţiaţi în domeniul Ecologiei, masteranzilor şi doctoranzilor la specializarea Agroecologie şi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, orientată spre cercetarea şi evaluarea ecopedologică a solului, stabilirea modelelor optimale de reglare şi reproducere a fertilităţii cernoziomurilor, organizării teritoriului şi construirii agrolandşaftelor durabile, cercetărilor complexe privind factorii de stabilitate şi instabilitate ecologică a spaţiului rural, influenţei surselor de poluare din spaţiul rural asupra calităţii apei potabile, aprecierii influenţei nivelului impactului antropogen  asupra agrolandşaftului şi calităţii factorilor de mediu, recomandarea măsurilor de ameliorare.

Cercetările prin doctorat sunt orientate spre evaluarea ecologică complexă a spaţiului rural din zonele agricole ale Republicii Moldova, evaluării ecopedologice, fizico-mecanice ale solului diferitor agroecosisteme în scopul reducerii cheltuielilor energetice, evaluării agroecologice  a agrocenozelor.

În baza cercetărilor efectuate colaboratorii catedrei au pregătit circa 500 de specialişti licenţiaţi în ştiinţe ale naturii şi masteranzi în domeniul Agroecologiei, au publicat 24 de monografii şi broşuri, peste 930 de lucrări ştiinţifice, recomandări şi instrucţiuni practice. Au fost susţinute 3 teze de doctor habilitat şi 59 de teze de doctor în ştiinţe.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda