85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Catedra Biologie Vegetală a fost fondată în 2012 în urma comasării catedrelor Botanica şi Fiziologia plantelor cu catedra Ameliorare, Genetică şi Biotehnologie a Culturilor Agricole. Primul şef al catedrei a fost doctorul habilitat, profesor universitar, membru corespondent al A.Ş.M. Andrei Palii. În 2013 funcţia şefului de catedră a fost îndeplinită de doctorul conferenţiar universitar Ala Druţă. Din noiembrie al anului 2013 funcţia şefului de catedră a fost preluată de doctorul conferenţiar universitar Svetlana Manole.

Catedrele care au stat la baza formării catedrei Biologie Vegetală au adus aportul său în domeniile de cercetare şi pregătire a cadrelor în domeniul agriculturii.

Catedra botanică şi fiziologia plantelor a fost fondată în anul 1993, în urma comasării catedrelor de Botanică şi Fiziologia plantelor şi Microbiologie, ambele fondate în 1940. În fruntea catedrei de Botanică în diverse perioade au fost următorii savanţi: profesor V. Andreev, docent Irina Raiher, docent I. Iachimov, doctor habilitat Galina Tîşchevici, docent Ecaterina Morozova, doctor habilitat Ion Comanici.

Primul şef al catedrei fiziologia plantelor, fondată în anul 1940 a fost savantul fiziolog, membru corespondent al AŞ RM, dr.hab. în ştiinţe biologice L.M. Dorohov, care a stat în fruntea catedrei până în anul 1961.

Un promotor consecvent al direcţiilor ştiinţifice studiate la catedră a fost prof.univ., dr.în biologie C.I.Stepanov. Tot odată s-a iniţiat şi dezvoltat o direcţie nouă de studiu ştiinţific ce prevede evidenţierea eficacității regimului de iluminare în procesul de fotosinteză şi productivitatea plantelor. În baza acestor cercetări au fost publicate două monografii, multiple lucrări ştiinţifice.

Tot în această direcţie ştiinţifică au activat Nedranco L.V. (dr. în biologie) – la plantele legumicole; Popova N.A. (dr. în agricultură)- la viţa de vie.

Din anul 1983 până în prezent se duc cercetări ştiinţifice direcționate spre elaborarea bazelor teoretice şi practice a utilizării substanțelor biologic active în cultivarea platelor anuale şi multianuale. Rezultatele investigațiilor efectuate au servit ca reper pentru susținerea a - o teză de doctor habilitat (Derendovskaia A.I.); 7 teze de doctor; elaborarea a 8 recomandări de utilizare reglatorilor de creştere în viticultură, în cultivarea plantelor agricole de câmp; au fost publicate în peste 100 lucrări ştiinţifice, cele mai semnificative au fost apreciate cu un brevet de invenție (1998) şi cu o medalie de bronz (Geneva, 2001).

În colaborare cu Institutul de Botanică a AŞ RM au fost efectuate cercetări în domeniul Implementării şi ameliorării plantelor ornamentale (dr. în biologie Svetlana Manole). Petrecute lucrări în vederea ameliorării şi obținerii a noi soiuri de crin galben şi obţinute mai multe forme ornamentale (primite 9 adeverințe pentru soiuri omologate de Hemerocallis L. - crin galben).

Catedra Ameliorare, Genetică şi Biotehnologie a Culturilor Agricole îşi are originea în conferința de ameliorare a plantelor, transformată în catedră în 1937 sub conducerea profesorului Stefan Popescu. În diferite perioade catedra a fost condusă de academicianul A. Kovarski (1944-1974), membru corespondent al A.Ş.M., profesorul universitar Siminel (1974-1989), profesorul universitar A.Palii (1989-2001), conferenţiar universitar Maria Micu (2001-2007), profesorul universitar A.Palii (2007-2012).

La catedră pe parcursul anilor s-au predat cursurile: Citogenetica, Genetica generală, Ameliorarea generală a plantelor, Ameliorarea specială a plantelor, metodele statistice în genetică şi ameliorare, Biotehnologii în fitotehnie, Imunogenetica etc.

Din momentul constituirii sale catedra a pregătit 90 de doctori în ştiinţă şi 10 doctori habilitaţi. În baza cercetărilor efectuate colaboratorii catedrei au publicat 16 monografii, 6 manuale şi cca 1600 de articole şi lucrări ştiinţifice.

Utilizând metodele moderne de ameliorare şi genetică, cadrele didactice ale catedrei, împreună cu colaboratorii științifici de la stațiunea didactico-experimentală a U.A.S.M. şi cu concursul studenţilor, au creat şi omologat în Moldova 12 hibrizi de porumb, 5 soiuri de grîu, 4 soiuri de soia, un soi de fasole şi unul de triticale. În ultimii ani la catedră se efectuează cercetări prin aplicarea metodelor genetice moleculare şi a culturii „in vitro”.

La catedra Biologie vegetală sunt ținute 32 cursuri de lecţii pentru studenţii specialităţilor: agronomie, horticultură, silvicultură şi grădini publice, viticultură şi vinificaţie, protecţia plantelor, ecologie, siguranța produselor alimentare, biotehnologii agricole.

Pentru toate disciplinele incluse în planul de învăţământ atât obligatorii cât şi opţionale a fost întocmit curriculumul şi programele analitice.

Au fost elaborate indicații metodice şi teste de evaluare pentru toate disciplinele predate la catedră în limbile română şi rusă.

Disciplinele ținute la catedră sunt asigurate satisfăcător cu manuale, atât în limba română, cât şi rusă.

La etapa actuală la catedră activează 8 cadre didactice: Andrei Palii, profesor universitar membru corespondent al A.Ş.M.; doctor habilitat; profesor universitar Antonina Derendovski, 5 doctori în ştiinţe, conferențiari universitari: Manole Svetlana, Secrieru Silvia, Comarova Galina, Gudumac Fiodor, Batîru Grigorii Lector universitar, doctorand Cojocari Dumitru.

Adresa: Catedra Biologie Vegetală, str. Mirceşti 44, MD-2049, mun. Chişinău, Republica Moldova. tel.: 0-22-43-23-72


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda