85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

În anul 1975 sub denumirea „Conducerea producţiei agricole şi dreptul sovietic” sub conducerea lui I. F. Piscunenco în cadrul facultăţii de Economie a UASM a fost deschisă catedra de Drept, redenumită din 1992 în Catedra ”Management şi Drept”. Printre şefii de catedră pot fi menţionaţi: Tomiţa P. dr., conf. univ., Ţurcan I., dr., conf. univ. etc.

Catedra de Drept în cadrul Facultăţii de Cadastru și Inginerie a Mediului s-a încadrat din 27.09.2002. Obiectivul general al programului de studii licență (Ciclul I). Drept fiind axat pe dobândirea de către studenți a competențelor profesionale și transversale care contribuie la formarea lor ca specialiști competitivi în domeniul științelor juridice.

În 2014 Specialitatea 381.1 – Drept a fost evaluată și acreditată cu succes de ARACIS în cadrul programului național de acreditare a instituțiilor de profil.

Ca ofertă educaţională capabilă să ofere formarea unor competenţe necesare oricărui absolvent sau practician cu studii superioare din domeniul ştiinţelor juridice, economice, administrative, sau alt practician cu studii de licenţă s-a finisat realizarea unui nou program de profesionalizare, master Ciclul II - ”Protecția juridică a proprietății”, care urmărește aprofundarea cunoștințelor dobândite la nivelul cursurilor de licenţă, actualizarea cunoştinţelor profesionale şi dezvoltarea unor abilități care îi vor permite masterandului la absolvire să analizeze într-o manieră ştiinţifică problematica specifică domeniului protecției, să elaboreze strategii manageriale şi să găsească soluţii pentru dezvoltare. Avem siguranța că structura programului ”Protecția juridică a proprietății” elaborate de catedra Drept creează premisele rezolvării acestor rigorii.

În cadrul acestui program, s-a câștigat o experiență de cercetare bogată. Este relevant de menționat activitatea corpului profesoral-didactic al catedrei format din 9 titulari (1 profesor universitar, 6 conferențiari universitari):

  1. Baltaga Ecaterina – doctor în drept, conferenţiar universitar
  2. Baltag Dumitru - doctor habilitat, profesor universitar
  3. Cuciurca Angela – doctor în drept, conferenţiar universitar
  4. Moraru Elena – doctor în drept, conferențiar universitar interimar
  5. Muntean Iulian – doctor în drept, conferențiar universitar interimar
  6. Muntean Rita – doctor în drept, conferenţiar universitar
  7. Tălămbuţă Angelina – doctor în drept, conferențiar universitar interimar
  8. Stahi Tatiana – doctor ]n drept, lector universitar,
  9. Grozav Svetlana - lector universitar, magistru în drept

Această experiență este materializată în peste 170 de lucrări științifice în domeniul dreptului (ultimii 5 ani).

La catedră sunt susținute cursuri la disciplinele:

Istoria universală a statului şi dreptului, Drept privat roman, Teoria generală a statului şi dreptului, Drept administrativ I-II, Istoria dreptului românesc, Organele de ocrotire a normelor de drept, Drept constituţional I-I, Drept roman, Drept civil. Partea generală, Drept penal. partea Generală I, Dreptul muncii, Drept internaţional public, Legislaţia cadastrală, Drept funciar, Drept civil. Drepturile reale, Drept penal. Partea generală I-II, Dreptul uniunii europene, Dreptul vamal, Dreptul protecţiei consumatorului, Litigii patrimoniale şi falimentul, Drept funciar, Drept procesual civil, Drept procesual penal, Drept financiar şi fiscal, Drept penal. Partea special I-II, Dreptul muncii, Drept european, Criminalistica, Dreptul familiei, Drept succesoral, Drept comercial internaţional, Drept internaţional public, Dreptul proprietăţii intelectuale, Dreptul contractelor civile, Criminologia, etc.

Pentru alte specialităţi din cadrul UASM se predau următoarele disciplini juridice: Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii, Bazele dreptului civil şi administrativ, Drept penal şi procedură penală, Drept civil şi procedură civilă, Legislaţia cadastro-funciară şi patrimonială, Legislaţia cadastro-funciară.

Membrii catedrei realizează un amplu lucru ştiinţific. Participă activ la diferite manifestări culturale şi artistice, conferinţe, forumuri, simpozioane, mese rotunde la nivel naţional şi internaţional.

Activitatea editorială catedrei este în avansare. Sunt publicate peste 170 de articole ştiinţifice, monografii, manuale, note de curs, indicaţii metodice, etc.

Desfăşoară o activitate științifică cu studenţii. Își desfăşoară activitatea cercul ştiinţific studenţesc, conducătorul cercului, doctor în drept, Cuciurcă Angela.

Catedra Drept deţine suficiente materiale didactice, cabinete şi laboratoare pentru pregătirea la un nivel înalt a specialiştilor în domeniu. Funcţionează laboratorul criminalistic fiind dotat cu aparate şi utilaje de ultimă generaţie. Cabinetele sunt amenajate cu standuri informaţionale.

Tema generală a cercetării științifice a catedrei: ”Modelarea raporturilor cadastrale prin

mijloace de drept patrimonial și funciar”, în care sunt integrate principalele activități științifice ale profesorilor catedrei.

Pe parcursul ultimilor cinci ani la catedră au susținut teza de doctorat: Baltaga Ecaterina, Moraru Elena, Rita Munteanu, Angela Tălămbuță.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda