85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2020
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Secția resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Instruirea specialiştilor în domeniul pomiculturii a început în anul 1933 în cadrul conferinţei de pomicultură şi viticultură a Facultăţii de Ştiinţe Agricole din Chişinău, cursul fiind predat de conferenţiarul universitar M. COSTEŢCHI, aducând o contribuţie însemnată la promo­varea pomologiei în Republica Moldova.

Catedra de Pomicultură a fost organizată  la  21 august 1940 odată cu fondarea Institutului Agricol din Chişinău. Primul şef al catedrei a fost profesorul universitar P. DOROFEEV. După război (a.1944) profesorul universitar P. DOROFEEV se reîntoarce în fruntea catedrei.

Dorofeev          Paralel cu activitatea didactică de pregătire a specialiştilor cu studii superioare în domeniul pomicultură profe­sorul universitar  P. DOROFEEV împreună cu colaboratorii G. KABLUCIKO, D. ANDRIUŞCENKO organizează şi desfăşoară o amplă activitate de studiere a condiţiilor pedoclimatice, soiurilor şi portaltoaielor, stării livezilor vechi fondate fără sistemă, în special, în Zona Codrilor şi Nistreană din Moldova. În baza acestor studii au fost apreciate şi separate zonele geografice pomicole din republică, au fost recomandate şi omologate speciile şi soiurile pentru fiecare zonă pomicolă aparate. Studiul efectuat a creat posibilitatea elaborării de către colaboratorii catedrei de pomicultură a primului sortiment raionat în republică. Mai târziu (1950) colaboratorii catedrei de Pomicultură V. POPOV, G. KABLUCIKO şi studenţii Facultăţii de Horticultură, sub conducerea profesorului universitar P. DOROFEEV, au elaborat şi implementat proiecte ştiinţific argumentate de reconstrucţie a livezilor vechi şi de fondare a celor noi de tip industrial, în gospodăriile din Zona Codrilor şi Nistreană pe o suprafaţă de 40 mii ha. Aceste rezultate au dat un impuls colosal dezvoltării pomiculturii în Moldova, fiind fondate peste 150 mii ha de plantaţii pomicole. Pe parcursul acestor 10 ani producţia globală de fructe în republică a sporit de la 91,5 până la 234,3 mii tone.

Profesorul universitar P. DOROFEEV împreună cu colaboratorii  catedrei au studiat pentru prima dată detaliat biologia nucului în Moldova şi a ales şase biotipuri care sunt răspândite şi în prezent în Republica Moldova.

Către anul 1955 au fost pregătiţi circa 650 agronomi horticultori. Sub conducerea profesorului universitar P. DOROFEEV au susţinut teza de doctor în agricultură V. POPOV, D. ANDRIUŞCENKO, G.VASCAN.

KablucikoÎn anii 1956-1963 în fruntea catedrei s-a aflat doctorul habilitat, profesorul universitar G. KABLUCIKO. Concomitent este şi director al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Pomiculturii, Viticulturii şi Oenologiei din Moldova (1956-1960), preşedinte al Comisiei de Stat pentru încercarea soiurilor de specii pomicole şi viticole din Moldova (1950-1966), redactor şef al re­vistei "Pomicultura, viticultura şi vinificaţia Moldovei" (1953-1965). În cadrul catedrei activează conferenţiarii universitari  M. HUDZINSKI, V. POPOV, I. CAIMACAN, tinerii colaboratori A. NEGRU-VODĂ, V. BABUC, V. TANASIEV.

Se perfecţionează cursurile teoretice, lucrările de laborator, practica didactică. Se creează baza didactică şi experimentală în gospodăria didactică "Chetrosu" (colecţia şi sectorul de studiere a soiurilor speciilor pomicole, pepiniera pomicolă, livezi didac­tice, inclusiv cu coroane clasice palisade, livezi experimentale, inclusiv de măr şi păr pe portaltoi vegetativ).

În plan ştiinţific s-au finalizat lucrările de reconstrucţie a livezilor din republică. La un nivel nou au fost continuate lucrările ştiinţifice în domeniul studierii soiurilor şi portaltoiurilor vegetativi pentru măr şi păr, distanţelor de plantare, formării şi tăierii pomilor, lucrării şi fertilizării solului, irigaţiei în pepinieră, în livezile de măr şi păr. În rezultatul acestor cercetări de către profesorul universitar G. KABLUCIKO au fost editate lucrările "Sorta plodovîh cultur", "Plodovodstvo Pridnestrovia Moldavii", "Tovarnîi plodovîi pitomnic" şi altele, peste 165 articole ştiinţifice. Articolele publicate, îndrumările agrotehnice pentru pomicultori (sub redacţia profesorului universitar G. KABLUCIKO), participarea colaboratorilor catedrei la conferinţe şi seminare republicane, raionale, consultaţii în gospodării, elaborarea primului sortiment raionat din Moldova (1950),  au contribuit la implementarea realizărilor ştiinţei în pomicultura practică. Sub conducerea profesorului universitar G. KABLUCIKO au fost susţinute 11 teze de doctor în ştiinţe, inclusiv I. CAIMACAN, V. TANASIEV, A. NEGRU-VODĂ, ulterior academician, ministrul agriculturii din RSSM (1965-1971), vice ministrul agriculturii din URSS (1976-1978).

În anul 1963 profesorul  universitar G. KABLUCIKO se transferă la Academia Agricolă din Kiev, unde a activat în calitate de şef al Catedrei de Pomicultură şi Legumicultură (1966-1985).

RudiDin anul 1963 până în anul 1982 în fruntea catedrei s-a aflat membrul-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1970), profe­sorul universitar G. RUDI concomitent şi rector al Institutului Agricol din Chişinău.

În această perioadă la catedră activează conferenţiarii universitari M. HUDZINSCHI, V. POPOV, Il. CAIMACAN, V. BABUC, V. TANASIEV, asistenţii universitari  V. MOLEA, Gh. CANDU, doctoranzi şi colaboratori ştiinţifici.

În anii 60 în Moldova pe scară largă începe dezvoltarea pomiculturii de tip intensiv, care înaintează noi probleme în pregătirea specialiştilor şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice.

A fost elaborat programul didactic şi introdus în planul de învăţământ la Specialitatea Horticultură şi Viticultură cursul de Pomicul­tură intensivă completat cu lucrări de laborator şi practice respec­tive. Se fondează baza didactică şi experimentală modernă în gospodăria didactică "Criuleni".  Sunt editate indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator, practica didactică şi de producţie. S-au pregătit exponate, tabele, diafilme, două filme şi alte materiale ilustrative la compartimentul pomicultura intensivă.

În plan ştiinţific s-au amenajat laboratoare cu utilaj modern, s-au efectuat cercetări pentru stabilirea distanţelor de plantare, sistemu­lui de prelucrare a solului, fertilizare în pepinieră şi livezile intensive de măr. În baza cercetărilor efectuate au fost editate 3 monografii şi peste 170 articole ştiinţifice, îndrumări agrotehnice pentru pomicultori (1977, sub redacţia profesorului universitar G. RUDI). A pregătit 8 doctor şi 2 doctor habilitaţi în agricultură (V. BABUC, V. TANASIEV). Profesorul universitar V. TANASIEV activează ca pro­decan (1969-1984) şi decan (1986-1990) al Facultăţii de Horticultura, iar profesorul universitar V. BABUC - director adjunct pe ştiinţă la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Pomicultură (1979-1982). Pro­fesorul universitar Il. CAIMACAN este secretar ştiinţific al Institutului Agricol din Chişinău (1972-1986).

BabucÎn anii 1982-2008 şef al catedrei este membrul- corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesorul universitar V. BABUC. Concomitent cu activitatea didactică a îndeplinit funcţii de vicedirector  pentru lucrul ştiinţific în Institutul de Cercetări pentru Pomicultură (1979-1982), apoi consultant ştiinţific în acest institut, prorector pentru lucrul ştiinţific în Institutul Agricol M.V. Frunze din Chişinău (1983-1988),  coordonator al programului republican tehnico-ştiinţific "Fructe"(din 1981).

La catedră activează: membrul-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Gh. CIMPOIEŞ (din anul 1994 rector al Universităţii Agrare de Stat din Moldova), profesorii universitari  V. BALAN (din anul 2001 decan al facultăţii Horticultură), IL. CAIMACAN, V. TANASIEV,  conferenţiarii universitari GH. CANDU, M. BARBAROŞ (din anul 1994 secretar ştiinţific al Senatului universitar), A. PEŞTEANU, V. MANZIUC, lectorul superior universitar V. MOLEA, lectorii universitari S. POPA, E. GUDUMAC doctoranzi şi colaboratori ştiinţifici.

Sunt elaborate programe didactice noi, îndrumări metodice la lucrări practice şi de laborator, proiecte de curs, alte materiale didactice la pomi­cultura intensivă şi superintensivă.

În plan ştiinţific se efectuează cercetări fundamentale şi aplicative în: optimizarea parametrilor structurii  plantaţiilor, formarea şi tăierea pomilor, distanţelor de plantare, sistemelor de întreţinere şi  fertilizare în plantaţiile intensive şi superintensive de măr, specii drupacee şi bacifere; programarea cantităţii, calităţii, competitivităţii superioare a producţiei. În rezultatul acestor cercetări au fost elaborate şi editate bazele fiziologice şi tehnologice ale culturii intensive şi superintensive a speciilor pomicole, îndrumări agrotehnice pentru pomicultori (1981, 1985), formarea şi tăierea pomilor şi arbuştilor fructiferi (1988, sub redacţia profesorului universitar V. BABUC).

BarbarosSub conducerea profesorilor catedrei in anii 1983-2008  au fost susţinute 13 teze de doctor şi 5 de doctor habilitat în agricultură. Au fost editate peste 300 articole ştiinţifice, 4 monografii, 5 manuale pentru studiile universitare, 15 cărţi, inclusiv "Ănţiclopedia sadovodstva" ( vol. 1), la care au participat activ colaboratorii catedrei.

Din anul 2008 până în anul 2012 şef al catedrei de pomicultură a fost doctorul habilitat, conferenţiar universitar M. BARBĂROŞ. Concomitent cu activitatea didactică a îndeplinit funcţii de secretar ştiinţific al comisiei de experţi CNAA şi secretar ştiinţific a Senatului universitar.

ManziucÎn această perioadă la catedră au fost elaborate îndrumări metodice şi de laborator, teste pentru examinarea studenţilor, modul de predare fost completat cu lecţii prezentate în PowerPoint.  În plan ştiinţific au fost continuate direcţiile de cercetare anterioare, iar pe baza a cestora au fost susţinute 3 teze de doctor în ştiinţă. 

În anii 2012-2014 în fruntea catedrei s-a aflat doctorul, conferenţiar universitar V. MANZIUC. La catedră în această perioadă au fost editate 2 monografii, 3 manuale tehnologice pentru studenţi şi producătorii de fructe, indicaţii metodice şi o serie de articole ştiinţifice. Toate orele sunt prezentate în formă electronică şi s-a iniţiat alcătuirea cursurilor teoretice online.

Profesorii catedrei sunt antrenaţi în diferite proiecte instituţionale. S-au desfăşurat o serie de seminare unde au fost antrenaţi producătorii de fructe din întreaga ţară. În această perioadă d-lui Gh. CIMPOIEŞ i s-a decernat titlul de academician al AŞM, iar d-lui V. BABUC ordinul Republicii Moldova. Au fost susţinute 2 teze de doctor.

PopaDin anul 2014 în fruntea catedrei se află doctorul, lector superior universitar S. POPA.

 În prezent la catedră activează:

Gh. CIMPOIEŞ – academician al AŞM, prof. univ., doc. hab., (rector al Universităţii Agrare de Stat din Moldova);

V. BABUC – membru corespondent al AŞM, prof. univ., doc. hab;

V. BALAN - prof. univ., doc. hab. (decan facultatea de Horticultură);

V. MANZIUC – conf. univ., dr.;

A. PEŞTEANU - conf. univ., dr.;

V. MOLIA – l. sup. univ;

S. POPA – l. sup. univ., dr. (şef interimar catedra de Pomicultură);

I. RÎBINŢEV – l. univ., dr;

N. ŞEVCIUC – laborant superior;

C. TALMACI – laborant.

În prezent se efectuează investigaţii complexe privind optimizarea structurii plantaţiilor, sistemelor de întreţinere şi fertilizare a culturii mărului, speciilor drupacee şi bacifere, programarea cantităţii, calităţii, competitivităţii superioare a producţiei pe piaţa internă şi externă.

Până în prezent la catedră au fost pregătiţi 61 doctori şi 9 doctori habilitaţi în agricultură, colaboratorii ei fiind autori şi coautori a 5 manuale de pomicultură, 23 brevete de invenţie, precum şi a peste 630 de lucrări şi articole ştiinţifice, 6 monografii, 18 cărţi, inclusiv „Enciclopedia pomiculturii”.

Adresa: Catedra Pomicultură, str. Mirceşti 44, MD-2049, mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel.: 0-22-43-23-04 / 0-22-31-22-48

Fax: 0-22-31-22-76

http://www.uasm.md


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda