85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

 În octombrie 2018 în procesul de restructurare a facultăţii „Inginerie Agrară şi Transport Auto are loc comasarea catedrelor de: „ Electrificarea şi automatizarea agriculturii„ şi „Mecanica şi bazele proiectării” sub denumirea de Electrificarea agriculturii şi bazele proiectării, şef al catedrei este desemnat conf.univ. inter. L. Malai.

Catedra Mecanica şi bazele proiectării face parte din structura Facultătii de Ingineria Agrară şi Transport Auto, care a fost organizată în 2008 în baza catedrei “Rezistenţa materialelor şi bazele proiectării”, fondată în 1952.

În 1959 în cadrul facultăţii de mecanizare a agriculturii a Universităţii Agrare de Stat din Moldova este fondată şi catedra “Electrificarea şi automatizarea agriculturii”, primul şef de catedră al căreia este numit dr. ş. t. conf. univ.  N. Astafiev.

Mai apoi în anul 1960, este fondată specialitatea “Electrificarea şi automatizarea agriculturii”. Din rândurile studenţilor specialităţii de mecanizare a agriculturii, la anul II, sunt formate  2 grupe de studenţi în număr de 50 persoane la specialitatea respectivă. Prima promoţie a  absolvit Universitatea Agrară de Stat din Moldova în anul 1964 cu un contingent din 41 de absolvenţi. Următoarea promoţie a specialiştilor în domeniul electrificării agriculturii, în cadrul Universităţii Agrare, a fost în anul 1994 – peste 30 ani. În perioada 1964 –1989  specialitatea “Electrificarea agriculturii” s-a  aflat cadrul facultăţii de Energetică la Universitatea  Tehnica a Moldovei.

În 1963, în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova este fondată şi facultatea “Electrificarea agriculturii” în frunte cu decanul facultăţii, concomitent şi şef de catedră, c.ş.t. conf. N. Astafiev, facultate care a fost dizolvată în anul 1964 odată cu transferarea specialităţii şi catedrei “Electrificarea agriculturii” în Institutul politehnic din Chişinău, astăzi - Universitatea Tehnică a Moldovei.

  1. Specialitatea “Electrificarea agriculturii” este transferată în Universitatea Agrară de Stat din Moldova. În acelaşi an, la specialitatea dată au fost înmatriculaţi 30 studenţi.
  2. Catedra “Electrificarea agriculturii” din Universitatea Tehnică a Moldovei este transferată în Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

În Universitatea Agrară de Stat, denumirea catedrei a fost schimbată în “ Electrificarea şi automatizarea agriculturii”, având în continuare ca şefi ai catedrei : dr., conf. univ. N. Covalenco, dr., conf. univ. V. Spânu, dr., conf. univ. Gh. Bejenari, dr. hab., prof. univ. L. Volcnovici.

În martie 2008 în procesul de restructurare a facultăţii „Inginerie Agrară şi Transport Auto„ se petrece comasarea catedrelor „ Electrificarea agriculturii„ şi „ Electrotehnică„ şef al catedrei este desemnat dr. hab.,prof.univ. Erhan F.

În anul 2010 în postura respectivă este ales prin concurs dr.hab., prof.univ. Erhan F.  Pe parcurs în cadrul catedrei şi-au desfăşurat activitatea profesori, conferenţiarii, lectorii şi asistenţi universitari, rezultatul muncii cărora au lăsat amprentele sale in istoria catedrei:

Misiunea de bază a catedrei este pregătirea specialiştilor cu studii universitare la specialităţile: Mecanizarea agriculturii, Ingineria şi tehnologia transportului auto, Electrificarea agriculturii, Ingineria mediului, Cadastru şi organizarea teritoriului, Silvicultură şi grădini publice,

Catedra dispune de 5 laboratoare, 8 săli de proiectare, 2 săli de calculatoare şi 2 birouri de

creaţie tehnică, asigurate cu computere moderne şi programe pentru proiectarea asistată de calculator.

Activităţile didactice desfăşurate de membrii catedrei oferă studenţilor o pregătire de înalta calitate fiind susţinută de dotări hardware si software de ultima generaţie.

Activitatea ştiinţifică se desfăşoară în domeniul elaborării şi implementării machetelor (standurilor), maşinilor şi metodelor de calcul şi de încercări ale pieselor noi şi recondiţionate cu diverse acoperiri, precum şi în direcţia optimizării tehnologiilor de executare a acestora.

 

La catedră au fost pregătite şi susţinute 6 teze de doctor habilitat şi 39 de doctor în ştiinţe, elaborate 6 monografii, peste 500 lucrări ştiinţifice şi metodice, obţinute cca. 50 de brevete de invenţie.

Catedra întreţine relaţii de colaborare ştiinţifico-didactică cu instituţii de învăţămînt universitar atît din ţară cît şi de peste hotare cum sunt: Rusia, Ucraina, Bielarus, Letonia, Estonia, România, precum şi cu colegiile agricole din republică.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda