"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric

Învăţământul superior medical veterinar din Republica Moldova a fost înfiinţat în anul 1974 la secţia Medicină Veterinară în cadrul facultăţii de Zootehnie. La deschiderea acestei secţii au contribuit: G. Rudi, M. Musteaţă, E. Zgardan, I. Bularga, D. Holban, B.Şevcenco M. Ţurcanu şi alţii.

         Ca unitate de învăţământ de sine stătătoare, Facultatea de Medicină Veterinară a Universităţii Agrare de Stat din Moldova a început să-şi desfăşoare activitatea din aprilie 1976, avându-l în frunte aproape 20 ani pe profesorul universitar, membru coresapondent al AŞM Eugen ZGARDAN. Din 1995 până în prezent decan al facultăţii este conferenţiarul universitar Gheorghe DONICA.

         În anul fondării facultăţii au existat şi unele dificultăţi care au fost depăşite cu succes. Poate că tocmai acele dificultăţi, dar şi pregătirea prealabilă sub îndrumarea competentă a tinerilor şi entuziaştilor profesori de atunci, absolvenţi a diferitor instituţii de profil din Lvov, Orenburg, Sanкt-Petersburg                            ( P.Gherţen; V. Malâşev;Gh.Goncearuc ), cofondatori ai facultăţii de Medicină Veterinară de la Chişinău, au făcut ca succesorii dumnealor din a doua generaţie de cadre didactice, absolvenţi ai facultăţii de Medicină Veterinară din Chişinău (Gh. Donica, M. Popovici,N. Starciuc, V. Enciu, I. Cercel, I. Balan, V. Nartea, Rita Golban, G.Dumitraş, A.Ciuclea, V.Cociu, A.Chiosa, Viorica Gurdiş,Natalia Osadci, N.Naforniţa,Antonina Dumitriu, S.Didoruc, M.Moroz, D.Maţenco etc.) să facă faţă astăzi cu onoare misiunii care le revine, după cum, la fel, o vor face şi cadrele didactice din generaţiile care vor urma.

Până în 1974 unele discipline de studii ale medicinei veterinare la Chişinău au fost predate studenţilor de la facultatea de Zootehnie prin intermediul colaboratorilor catedrelor “Bazele medicinei veterinare” şi “Anatomia animalelor domestice”. În anii care au urmat, a fost determinată structura facultăţii care include cinci catedre şi anume: Anatomia si ingiena animalelor domestice, Epizootologia, Parazitologia, Terapia, Obstetrica şi chirurgia.

         Astăzi la cele 5 catedre ale facultăţii activează 4 doctori habilitaţi, 16 doctori în medicină veterinară şi biologie, 10 lectori şi asistenţi universitari.

            Până în prezent facultatea a pregătit 2687 medici veterinară, inclusiv 350 pentru ţările din Asia, Africa şi America Latină.

Strategia colaboratorilor catedrelor din cadrul facultăţii determină dezvoltarea şi perspectiva profesiei, cercetarea ştiinţifică asigură succesul economic al ramurii respective, iar, în final, realizarea pentru animale, ceea ce s-ar putea exprima prin “sanatate economică”.

         Deşi facultatea dispune de un trecut istoric relativ scurt (40 ani), evocarea condiţiilor în care a luat fiinţă şi modului în care a evoluat, constituie pentru cadrele facultăţii şi pentru absolvenţii ei, la fel şi pentru studenţii de astăzi un prilej pentru a imprima o nouă calitate muncii de pregătire a medicilor veterinari cu o înaltă pregătire profesională şi conştiinţă cetăţănească.

         După reorganizările şi restructurările care au avut loc în serviciul sanitar-veterinar, domeniile de activitate a absolvenţilor facultăţii sunt: medic veterinar oficial avînd calitatea de funcţionar public, desemnat de autoritatea publică centrală de supraveghere sanitar-veterinară pentru a practica activităţi sanitar-veterinare de stat stabilite de ea şi care activează la nivelul Agenţiei Naţionale şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi Vegetală, al direcţiilor rationale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală şi al posturilor de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale; medic veterinar de liberă practică împuternicit de către autoritatea sanitar-veterinară competent să efectuieze unele activităţi sanitar-veterinare de stat, pe bază de contract, în condiţiile legii.

La facultate, pe parcursul anilor au fost pregătite şi susţinute 9 teze de doctor habilitat şi 42 teze de doctor în medicină veterinară şi biologie.

            Activitatea ştiinţifică a colaboratorilor facultăţii în diferite perioade de activitate a fost şi este orientată spre elaborarea şi perfecţionarea metodelor şi mijloacelor pentru profilaxia şi combaterea bolilor infecţioase la animale şi păsări (I.Scutaru,N.Josan,N.Starciuc,T.Spataru,Rita Holban); elaborarea şi perfecţionarea utilizării de noi produse veterinare pentru diagnosticul, profilaxia şi tratamentul bolilor gastro-intestinale de nutriţie şi metabolism; utilizarea antioxidanţilor, pre- şi probioticelor (D.Holban,S.Balanescu,V.Lutan,B.Parii,V.Cociu); elaborarea sistemului integral de profilaxie şi combatere a infestării mixte cu strongili gastrointestinali la ovine (E.Zgardan,N,Stratan,I.Cercel,G.Dumitraş); elaborarea metodelor ecofiziologice de combatere a infertilităţii şi normalizării funcţiei de reproducţie la animale (B. Şevcenco, A.Budanţev, M.Popovici, V.Nartea); perfecţionarea metodelor de profilaxie şi tratament în traumatismul de nutriţie la bovine, precum şi utilizarea ţesuturilor conservate în osteosinteză (P.Gherţen,Gh.Donica,Maria Moldovanu, I.Balan); studiul preparatelor bioactive pe animale şi păsări (V.Macari), şi de asemenea studierea aspectelor morfologice în diferite etape ale ontogenezei la animale, morfopatologie, profilaxie şi tratament al bolilor autopodiilor la animalele domestic (V.Malâşev,V.Enciu,A.Ciuclea) etc.

În unităţile de creştere a animalelor din Republica Moldova colaboratorii facultăţii au implementat procedee de stimulare a productivităţii la tineretul porcin şi la puii broiler cu remediul BioR; metode noi de profilaxie şi tratament în gastroenteropatii a purceilor sugari şi a puilor broiler prin utilizarea pre- şi probioticilor Sel-Plex şi Bio-Mos; schema de imunoprofilaxie în bursita infecţioasă aviară şi utilizarea tulpinelor vaccinale în funcţie de tipul tulpinelor (moi, intermediare şi fierbinţi); schema de utilizare a unor preparate ecologice pe bază de streptomicete şi micromicete în profilaxia bolilor infecţioase la albini etc.

         Până în prezent cadrele didactice ale facultăţii au publicat peste 2650 de lucrări ştiinţifice, 32 de manuale şi monografii, au fost obţinute 20 brevete de invenţie, menţionate cu diplome şi medalii la diferite expoziţii naţionale şi internaţionale etc.

       Serviciul sanitar veterinar bazat pe proprietatea privată ( de liberă practică ) şi economia de piaţă, a impus transformări radicale şi în sistemul de învăţământ superior medical veterinar. Astfel începând cu anul universitar 2001/2002 la facultatea de Medicină Veterinară pentru prima dată în învăţământul superior medical-veterinar din ţară a fost implementat Sistemul European de Credite Transferabile ( ECTS), care oferă studenţilor diferite facilităţi.

O deosebită importanţă pentru studenţi are implementarea, începând cu anul de studii 2002/2003, a Curriculumurilor disciplinelor de specialitate, în care se prezintă o informaţie valoroasă despre conţinutul cursului, contribuţia lui la realizarea cerineţlor standardului profesional, perioada de predare, forma de evaluare etc.

În ultimii ani fiecare catedră a fost înzestrată cu calculatoare, televizoare, aparatură video şi de proiectare. În anul 2004, graţie administraţiei Universităţii, la facultate au fost deschise 3 săli de calculatoare înzestrate cu numărul necesar de calculatoare conectate la sistemul INTERNET pentru pregătirea studenţilor la Informatică şi Tehnica de calcul, iar în căminul studenţesc au fost create condiţii excelente de odihnă şi trai ( au fost deschise bucătării , sală de agrement, baie, sală sportivă etc.).

Începând cu anul 2005 înmatricularea la facultate se face în bază de bacalaureat, iar studenţii îşi desfăşoară activitatea pe un plan de învăţământ integrat. Durata totală de studii corespunde unui număr de 360 credite ECTS, adică de 6 ani. Începând cu anul 2006, fiecărui absolvent i se înmânează suplimentul la diplomă în conformitate cu recomandările UNESCO-CEPES.

Scopul suplimentului este de a furniza suficiente date personale despre deţinător, precum şi de a spori gradul de transparenţă internaţională, dar şi recunoaşterea academică şi rpofesională a calificărilor.

Astfel, la finalizarea studiilor, absolvenţii promoţiei 2011 au obţinut pentru prima dată în ţara noastră diploma cu calificativul de Master în medicină veterinară.

În 2006 pentru aprecierea calităţii învăţământului superior medical veterinar din republică, la facultate au fost formate Comitetele respective de asigurare internă şi externă a calităţii învăţământului, care activează în baza statutului aprobat de Senatul universitar şi Regulamentului respectiv aprobat prin decizia Adunării generale a Comitetelor.

Facultatea de Medicină Veterinară a elaborat Catalogul cursurilor universitare conform cerinţelor Comisiei Europene înaintate instituţiilor de învăţămînt pentru a fi recunoscute ca parteneri de încredere în cooperarea europeană şi internaţională în care este prezentată informaţia cu privire la programele oferite de către UASM în anul universitar 2008/2009. Aici sunt descrise: calificarea acordată şi competenţele obţinute de către student şi întreprinderile în care poate activa absolventul; structura programului de studiu cu unităţile de curs şi indicarea numărului de credite acordate; regulile de examinare şi evaluare şi accesul la studii în continuare. Tot în acest catalog găsim descrierea generală a programului de studii integrate în domeniul medicinii veterinare, care include: modulele de discipline fundamentale; de formare a abilităţilor şi competenţelor generale de orientare socio-umanistă şi de specialitate, iar în cadrul lor module de discipline obligatorii, opţionale şi facultative care oferă studentului posibilitatea să-şi aleagă traseul său educaţional din oferta de discipline pe specialitatea – Medicina Veterinară.

Anul 2007 a purtat amprentele mai multor evenimente de diferit gen. În acest an la un nivel destul de înalt, facultatea de Medicină Veterinară, a fost evaluată şi acreditată de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. Însă îndată după acest eveniment destul de plăcut, în luna februarie, a anului 2007 printr-o hotărâre de Guvern am fost nevoiţi în plin proces de studii să transferăm facultatea din central oraşului Chişinău în alt bloc de studii din Campusul de la Petricani. A fost destul de greu, incomod şi anevoios. Ansă prin susţinerea şi încurajarea de către administraţia universităţii, buna înţelegere şi unirea întregului colectiv al facultăţii, într-o perioadă destul de scurtă, blocul respectiv de studii unde au fost amplasate catedrele facultăţii a fost reparat, bine amenajat, ceea ce ne-a permis finalizarea cu succes a anului de studii 2006-2007. Totodată a fost construit un staţionar temporar pentru animale, sală de operaţii, pentru animale mari şi de companie, manej etc.

Un rol important în activitatea facultăţii o are colaborarea şi cooperarea cu alte instituţii din Republică şi de peste hotare. Astfel cadrele didactice de la facultate colaborează cu Agenţia Naţională şi Pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi vegatală a MAI; Direcţiile rationale şi municipale sanitar-veterinare şi Pentru Siguranţa Produselor de origine animal şi vegetală; Universitatea de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu” din Chişinău; Facultăţile de Medicină Veterinară din Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca ( România ); Facultatea de Medicnă Veterinară din Odesa (Ucraina), Academia de Medicină Veterinară din Sankt-Petersburg şi Moscova (Rusia) şi Vitebsc (Belorusia) etc.

     Un impact relevant asupra modernizării facultăţii de Medicină Veterinară o are de asemenea şi participarea la diferite proiecte naţionale şi internaţionale.

Intenţia cadrelor didactice a facultăţii de Medicină Veterinară rămâne de a constitui un generator de Artă veterinară care, pornind de la animale, să ajungă la inima oamenilor şi să consolideze relaţiile de prietenie cu Asociaţii de Medici Veterinari; şcoli şi Facultăţi de medicină veterinară de pretutindeni pentru binele şi prosperarea specialistului medical veterinar. Obţinerea unui renuime al realizărilor didactice şi ştiinţifice a colaboratorilor facultăţii a fost posibilă doar într-o atmosferă de muncă şi creaţie cu adevărat colegială, care a fost şi este la înălţime şi până în prezent, precum şi înaltul spirit de responsabilitate a celor ce au activat şi continuă să activeze în cadrul facultăţii.

Păşind pe calea valorificărilor rezultatelor, colectivul facultăţii de Medicină veterinară nu numai că face o retrospectivă la trecut ci trasează şi mari planuri pe viitor. Este necesară adoptarea la cerineţele noilor structuri social-economice, o nouă viziune pentru valorificarea cercetărilor în domeniul medicinei veterinare.

Totodată, colectivul facultăţii nu doar se conformă cerineţlor de receptivitate la transformările sociale ce se produc, dar şi contribuie în mod direct la aceste transformări.

Noua strategie a Facultăţii de Medicină Veterinară vizează creşterea calităţii procesului de învăţământ, a performanţei în cercetare, extinderea relaţiilor internaţionale, contribuind în acest fel la dezvoltarea medicinii veterinare moldoveneşti în concordanţă cu standardele Uniunii Europene.

   În acest context, în 2011 Universităţii Agrare de Stat din Moldova i-a fost atribuit Certificatul de menţinere a sistemului de Management al Calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO 900:2002.

O mare speranţă pentru prosperarea facultăţii o constituie dezvoltarea în continuare a bazei tehnico-materiale. În acest context remarcăm că anul 2008 va rămîne în istoria facultăţii noastre, deoarece anume în acest an, a început construcţia Clinicii veterinare tip, atît de importantă pentru facultate căt şi pentru întregul serviciu sanitar-veterinar din republică.

     Imaginea facultăţii este oglindită şi prin activitatea absolvenţilor ei.

      Astfel, dintre absolvenţii facultăţii au obţinut titlul de doctor în ştiinţe 25 specialişti şi 4-de doctor habilitat.

           Pregătirea profesională la nivelul cerinţelor actuale a permis unor absolvenţi ai facultăţii de Medicină Veterinară să devină manageri de diferite nivele: Vice ministri- N.STRATAN; Prorectori-N.STRATAN;Decani-GH.DONICA; Şefi de catedre-V.ENCIU, G.DUMITRAŞ, N.STRATAN, M.POPOVICI, N.STARCIUC, I.CERCEL; Şefi de Direcţii a MAI- D.ERHAN,V.ENCIU,V.NARTEA, A.GANEA,V.CARAUŞ,V.PÎSLARU.

           Pentru rezultate remarcabile în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producerii 3 absolvenţi ai facultăţii de Medicină Veterinară au fost decoraţi cu înalte distincţii de Stat: “Om Emerit”-N.STRATAN,GH.DONICA; “Gloria Muncii” N.STRATAN,V.OPREA. Patruzeci şi unu absolvenţi ai facultăţii au devenit Conducători ai serviciului sanitar veterinar de ordin raional ; Directori de organizaţii -8 specialişti;Primari- 17 specialişti.

Totalizând contribuţia şi realizările obţinute pe parcursul anilor, ne exprimăm speranţa că Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova v-a rămâne şi în continuare o făclie veşnic aprinsă pentru luminarea şi propulsarea ştiinţei medical veterinare moldoveneşti.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda