"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Proiecte Internaționale

Lista Proiectelor Internaționale la UASM

  

Denumire

Descriere

„Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova” / MHELM

(609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP)

Coordonatorul proiectului: Universitatea Tehnică a Moldovei

Coordonator UASM: Elena SCRIPNIC

Cofonded

 Logo MHELM

www.uasm.md/ro/mhelm

Obiectiv major: consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea capacității de conducere și a capacității de gestionare.

Obiective specifice:  Identificarea unde se pot aplica cele mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională pentru a crește capacitatea de conducere și de gestionare a universităților moldovenești; elaborarea unui program de instruire destinat dezvoltării managementului învățământului superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru livrarea în universitățile din Republica Moldova; instruirea personalului universităților din Moldova în vederea livrării programului destinat dezvoltării managementului și leadershipului; crearea unei infrastructuri care să sprijine și să susțină programul de dezvoltare a leadershipului și managementului; pilotarea și implementarea ulterioară a noului program de dezvoltare a leadershipului și managementului în universitățile din Moldova.

„Îmbunătățirea capacității universităților de a iniția și de a participa la dezvoltarea clusterelor pe principii de inovație și durabilitate” /UniClaD

(609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP)

Coordonatorul proiectului: Universitatea de Științe Aplicative, Lituania

Coordonator UASM: Larisa CAISÎN

Cofonded

uniclad

www.uasm.md/ro/uniclad

Obiectiv  major : dezvoltarea potențialului universităților ca parte integrantă a grupurilor agroindustriale. Crearea de centre inovatoare ca condiții prealabile pentru dezvoltarea și funcționarea cu succes a grupurilor agroindustriale.

Obiective specifice: dezvoltarea lanțului: master – doctorat – cercetător ca parte principală și cercetător – proiector – executor ca parte secundară; sensibilizarea afacerilor, autorităților locale, științei și educației la cooperarea în cadrul grupurilor bazate pe principii de câștig;

 îmbunătățirea capacităților de afaceri, știință și educație de a dezvolta și de a lucra în cadrul clusterului (prin training- uri speciale și module speciale incluse în programele de master și doctorat);  implementarea de măsuri structurale speciale la universități ca bază pentru activitățile desfășurate în cadrul clusterelor;

 îmbunătățirea valorii practice a cercetărilor, a tezelor și a lucrărilor de master ale studenților, precum și a capacității de angajare a studenților;

crearea condițiilor pentru o mai bună integrare a inovațiilor în producția agro-industrială pe principiile durabilității.

 „Promovarea Integrării Europene a Republicii Moldova cu accentul specific asupra sectorului agricol”/ EUAGRO

(610667-PPE-1-2019-1-MDEPPJMO)

Coordonator UASM: Elena SIMCIUC

Cofonded

jeanmon

www.uasm.md/ro/jean-monnet

Acțiunile Jean Monnet vizează promovarea excelenței în predare și cercetare, în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană, la nivel mondial. Aceste acțiuni au, de asemenea, scopul de a promova dialogul între mediul academic și societate, incluzând aici și factorii de decizie locali și la nivel guvernamental, funcționari publici, actori din societatea civilă, reprezentanții diferitelor niveluri de învățământ și reprezentanții mass-media. Activitățile sprijinite generează cunoaștere și informații care pot susține procesul decizional din partea UE și care pot consolida rolul UE într-o societate globalizată.

Obiectiv major:  promovarea  excelenței în predarea și cercetarea în domeniul studiilor europene.

Obiective specifice: oferirea  studenților și tinerilor profesioniști cunoștințe relevante pentru viața lor academică și profesională, privitor la Uniunea Europeană; promovarea  dialogului între mediul academic și factorii de decizie, în special pentru a consolida guvernanța politicilor UE; promovarea inovări  în procesul de predare-cercetare; diseminarea  rezultatelor activităților co-finanțate de Comisia Europeană, prin organizarea de evenimente cu publicul larg, pe anumite tematici; etc.

„Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice pentru îmbunătățirea procesului de modernizare a învățământului superior în MOLDOVA”/ ReSTART

(585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP)

Coordonatorul proiectului: Universitatea POLITEHNICA din București

Coordonator UASM – Aurelia LITVIN

Cofonded

restart

http://www.restart-eu.upb.ro/

Obiectiv major: modernizarea programei universitare în domeniul Business și administrare,  prin implementarea metodelor moderne de predare-învățare, a noilor abordări pedagogice și metodologice utilizând instrumentele TIC. Se propun mecanisme inovatoare de învățare digitală care să îmbogățească metodele de predare și să susțină învățarea personalizată în încercarea de a echipa masteranzii și cadrele didactice din universitățile partenere din Republica Moldova cu mixtul corect de abilități antreprenoriale și digitale, prin implicarea activă a întreprinderilor locale, a asociațiilor profesionale, a societății civile și a entităților guvernamentale.

Prin obiectivele proiectului „ReSTART” vor fi modernizate 30 de cursuri universitare în diverse discipline din domeniul „Business și Administrare”.

„Promovarea cooperării între universitate-întreprindere și a antreprenorialului studenților prin intermediul Cafenelelor SMART” /SMART

 (nr. 585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP)

Coordonatorul proiectului: Universitatea Internațională Hellenik din Thessaloniki, Grecia

Coordonator UASM: Elena SIMCIUC

Cofonded

smart

www.uasm.md/ro/smart

Obiectivul major:  încurajarea spiritul antreprenorial al studenților și de a sprijini abordarea inovativă deschisă prin colaborarea între companii și universități, într-un mediu creator, susținător și motivant – SMART Caffes. Ideea principală este de a provoca (stimula, motiva) studenții și tinerii cercetători să-și utilizeze în mod activ potențialul intelectual pentru a genera idei inovatoare. Pe parcursul implementării proiectului, echipele de studenți vor avea oportunitatea de a fi instruiți, îndrumați și consiliați de reprezentanții companiilor și de personalul universitar.

„Îmbunătăţirea competenţelor în practica de laborator  pentru specialişti din domeniul agroalimentar în Europea de Est  ”/AGLAB

(nr. 586383-EPP-1-2017-1 SI EPPKA2-CBHE-JP)

Coordonatorul proiectului: Universitatea din Ljubljana.

Coordonator UASM: Elena SCRIPNIC

Cofonded

AG Lab

www.uasm.md/ro/Ag-Lab

Obiectiv major:  acreditarea laboratoarelor, validarea analizelor chimice pentru contaminanții din produsele alimentare în UE, cerințele privind furnizarea de metrologie pentru laboratoare şi  prezentarea generală a principalelor standarde UE referitor la practicile de laborator

„Sporirea nivelului de internaționalizare a Instituțiilor de Învățământ Superior din Republica Moldova”/ELEVATE

(nr.573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP)

Coordonatorul proiectului: Academia de Studii Economice din Moldova

Coordonator UASM: Elena SCRIPNIC

Cofonded

elevate logo

http://elevate-project.md/

Obiectiv major: dezvoltarea și implementarea strategiilor, politicilor și măsurilor naționale și instituționale semnificative, transparente și ample care să asigure o abordare sistematică și strategică pe termen lung a internaționalizării învățământului superior și a cercetării, să faciliteze relațiile internaționale între universitățile din Moldova și să ridice calitatea și scopul parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA.

Obiective specifice: dezvoltarea și avansarea legislației naționale, care va susține procesul de internaționalizare a învățământului superior și de cercetare din Moldova; crearea funcției de integrare universitară prin politici instituționale pentru internaționalizarea educației, cercetării, mobilității și serviciilor; consolidarea capacităților instituționale pentru participare efectivă la colaborările internaționale de scară largă.

„Educație prin DRONE” / E-Drone

(nr 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP)

Coordonatorul proiectului: Universitatea Sannio, Italia.

Coordonator UASM: Oleg STIOPCA

edrone

Obiectiv major: de a furniza instituţiilor universitare din ţările partenere cu instrumente efective şi eficiente pentru dezvoltarea de laboratoare de educaţie în domeniul dronelor, precum şi transferarea tuturor cunoştinţelor menţionate anterior către profesionişti din ţările partenere.

Obiective specifice: realizarea unei infrastructuri ICT prin folosirea de tehnologii şi metodologii avansate în vederea dezvoltării unei reţele de publicare a conţinutului educaţional şi a bazelor de informaţii către profesioniştii din ţările partenere. Această infrastructură va fi folosită în sprijinul laboratoarelor OED în procesul de transfer de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice către profesionişti. Ţările care dezvoltă programul vor transfera cunoştinţele şi experienţa lor în cadrul proiectului eDrone, prin instruirea viitorilor profesori ai laboratoarelor OED şi prin sprijinirea susţinerii primei ediţii educaţionale.

„Consolidarea managementului cunoștințelor pentru o mai mare eficacitate a dezvoltării în Orientul Apropiat” /SKiM

Coordonatorul proiectului: IFAD, ICARDA

Skim

https://mel.cgiar.org/projects/SKiM

În cadrul proiectului SKiM, ICARDA în colaborare cu Organizația pentru Alimentație și Agricultură din Organizația Națiunilor Unite (FAO) și CIHEAM-Bari se împărtășesc cu metodologia de gestionare a cunoștințelor, informațiilor și experiențelor

create de partenerii implicați în modulele specifice ale proiectului.

Obiectivul major  este de a face cunoscute rezultatele cercetărilor și inovațiilor în afara instituțiilor, în special companiilor  pentru a facilita aplicarea acestora și pentru a consolida colaborarea dintre întreprindere și Universitate

sau  întreprindere de cercetare. În acest scop, este important de a stimula dezvoltarea de startup-uri și spinoff-uri.

Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry” / CROSSCOMP

(2SOFT1.1.11)

Coordonatorul proiectului: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, România

Coordonator UASM: Igor Beșleagă

 

 

Crosscomp

https://crosscomp.eu/

Scopul proiectului:

Extinderea cooperării instituționale în domeniul educațional pentru creșterea accesului la educație și a calității educației.

Obiectivul general:

Încurajarea îmbunătățirii cooperării existente între trei universități transfrontaliere, transformarea în colaborare coordonată, pentru creșterea capacității instituționale a partenerilor în vederea pregătirii forței de muncă în corelare cu cele mai recente cerințe din domeniul ingineriei auto, ceea ce va contribui la creșterea pregătirii profesionale a studenților din învățământul terțiar de pe ambele părți ale frontierei, echipat cu competențe relevante pe piața muncii, pentru a asigura îmbunătățirea ratei de ocupare a absolvenților și pentru a satisface nevoile crescânde ale companiilor regionale.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda