85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

02. Comitetul sindical

 

Misiunea Comitetului sindical constă în apărarea intereselor social-economice ale angajaților-membri de sindicat.

Domeniile de competență ale Comitetului sindical:

 • Dezvoltarea parteneriatului social;
 • Contractul colectiv de muncă;
 • Apărarea drepturilor salariaților;
 • Salarizarea, pregătirea profesională, protecția muncii și ocrotirea sănătății salariaților;
 • Creșterea sporurilor salariale;
 • Asigurarea controlului asupra respectării legislației în vigoare;
 • Îmbunătățirea condițiilor locative ale membrilor de sindicat;
 • Organizarea odihnei și a tratamentului balneoclimateric al angajaților;
 • Sporirea eficienței managementului sindical.

 

MEMBRII COMITETULUI SINDICAL 

Virgiliu MOREI

dr., conferențiar universitar

președinte al Comitetului sindical al UASM

022 312298

Nicolai CAZMALÎ

dr., conferențiar universitar

Facultatea de Agronomie

022 432183

Victor SFECLĂ

lector superior universitar

Facultatea de Horticultură

022 432205

Andrei ROMANCIUC

lector universitar

Facultatea de Economie

022 432384

Mihail MOROZ

lector universitar

Facultatea de Medicină Veterinară

022 312322

Petru VOLEAC

lector universitar

Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto

022 432348

Iulia CORMAN

lector superior universitar

Facultatea de Cadastru și Drept

022 432283

Radion COȘALÎC

Blocuri didactice și cămine studențești

022 312259

Viorica LUPU

Servicii auxiliare

022 432592

 

COMPONENȚA COMISIILOR COMITETULUI SINDICAL 

 1. COMISIA ORGANIZARE, EVIDENȚĂ ȘI SECRETARIAT

Virgiliu MOREI – președinte

Andrei ROMANCIUC – contabil 

 1. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Mihail MOROZ – președinte

Petru VOLEAC

Nicolai CAZMALΠ

 1. COMISIA PENTRU PROBLEME PROFESIONALE, ECONOMICE ȘI SOCIALE

Virgiliu MOREI – președinte

Iulia CORMAN

Radion COȘALÎC

 1. COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚILE CULTURALE ȘI SPORTIVE

Viorica LUPU – președinte

Victor SFECLĂ

Andrei ROMANCIUC

 1. COMISIA DE REVIZIE FINANCIARĂ

Vadim COJOCARI – președinte

Alexei BIVOL

Ludmila CIPILENCU

 

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI SINDICAL

PE ANUL 2019 

Nr.
crt.

Denumirea măsurilor

Termenul îndeplinirii

Responsabili

1.             

Examinarea și aprobarea planului de activitate al Comitetului sindical al angajaților

Ianuarie

Comisia organizare, evidență și secretariat

2.             

Examinarea proiectului de buget și aprobarea bugetului pe anul 2019

Ianuarie

Comisia organizare, evidență și secretariat

3.             

Organizarea negocierilor colective pentru actualizarea Contractului colectiv de muncă

Ianuarie-februarie

Comisia organizare, evidență și secretariat,

Comisia de negocieri

4.             

Planificarea activității comisiilor Comitetului sindical

Februarie

Președinții comisiilor Comitetului sindical

5.             

Monitorizarea permanentă a respectării în universitate a drepturilor angajaților,
a prevederilor legislației muncii și actelor normative în vigoare etc. și reacționarea adecvată în cazul încălcării lor

Pe parcursul anului

Comisia organizare, evidență și secretariat

6.             

Amplificarea colaborării Comitetului sindical cu angajații facultăților/subdiviziunilor (întruniri periodice, rețele de socializare etc.)

Pe parcursul anului

Comisia organizare, evidență și secretariat

7.             

Evaluarea condițiilor de muncă ale angajaților la locurile de muncă

Februarie-iunie

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă

8.             

Organizarea activităților culturale, sportive și a altor evenimente pentru membrii de sindicat (concerte, teatre, activități team-building, excursii cu scop de vizitare a monumentelor de artă din Republica Moldova ș.a.)

Pe parcursul anului

Comisia privind activitățile culturale și sportive

9.             

Organizarea manifestărilor consacrate Zilei de 8 Martie

Martie

Comisia organizare, evidență și secretariat

10.         

Examinarea cererilor angajaților Universității pentru acordarea ajutorului material

Pe parcursul anului

Comisia pentru probleme profesionale, economice și sociale

11.         

Analiza cererilor membrilor de sindicat privind îmbunătățirea condițiilor de trai

Februarie

Comisia pentru probleme profesionale, economice și sociale

12.         

Acordarea foilor de tratament angajaților Universității la stațiunile balneoclimaterice

Pe parcursul anului

Sindicatul Agroindsind,

Comisia organizare, evidență și secretariat

13.         

Participarea la organizarea manifestărilor culturale consacrate Zilei copiilor

Iunie

Comisia privind activitățile culturale și sportive

14.         

Acordarea foilor de odihnă copiilor angajaților Universității la taberele de vară

Iunie-august

FNSAA Agroindsind,

Comisia organizare, evidență și secretariat

15.         

Controlul pregătirii blocurilor didactice și căminelor către noul an de studii

August-septembrie

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă

16.         

Organizarea manifestărilor consacrate Zilei Profesorului, Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare

Octombrie-decembrie

Comisia organizare, evidență și secretariat

17.         

Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu comitetele sindicale de ramură și ale altor universități din RM

Pe parcursul anului

Comisia organizare, evidență și secretariat

18.         

Informarea sistematică a angajaților Universității despre schimbările în legislația muncii și salarizării

Pe parcursul anului

Comisia organizare, evidență și secretariat

19.         

Verificarea activității financiare a Comitetului sindical de către Comisia de revizie

Noiembrie

Comisia de revizie financiară

 

Organizarea conferinței anuale de dare de seamă a Sindicatului UASM

Decembrie

Comisia organizare, evidență și secretariat

21.         

Organizarea activităților culturale consacrate sărbătorilor de iarnă

Decembrie

Comisia organizare, evidență și secretariat

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda